Хотелски комплекси
Език / language / Язык:    
+359 879 313 161    Понеделник - Петък: 8.00 - 17.00

Туристическа спалня гр.Разлог

spalnq grad razlog


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1.1.
 Основание за изработване на проекта

Настоящия работен проект е изработен въз основа на договор за Разработване на работен проект, вкл. необходимите работни детайли във връзка с изпълнение на мерките по изпълнение на инженеринг за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог, сключен между Възложителя Община Разлог и Изпълнителя „винстрой“ ООД за обект „СГРАДА НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.758.206.1 ПО КК НА ГР.РАЗЛОГ;

1.2.  Описание на сградата

„СГРАДА НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.758.206.1 ПО КК НА ГР.РАЗЛОГ;ОСНОВНА СГРАДА

  • Функционално предназначение

Обществената сграда представлява масивна стоманобетонна постройка на 5 етажа с полуподземен сутеренен етаж. Сградата е построена през 1971 г.
Конструкцията на сградата е масивна монолитна скелетно-гредова, изградена от носещи стоманобетонни колонии върху които стъпват стоманобетонните греди и плочи. Стените и преградните зидове са изпълнени от тухлена зидария, с дебелина 25см.
Сутеренът на сградата се състои от общи помещения и три коридора, преминаващи по цялата дължина на сградата Сутеренните стени са стоманобетонни, стъпващи върху стоманобетонни фундаменти.
На първия етаж е разположен Дневен център за стари хора и Общинско предприятие „Домашен социален патронаж“. Вторият етаж се използва от Общинска служба земеделие за административни дейности. На третия, четвъртия и петия типови етажи има архив и складови помещения на Общинска администрация гр. Разлог.
Първият етаж на сградата е с по-голяма площ от останалите. От северозападната и североизточната фасади първия етаж се разширява настрани. Покривът над тези части от сградата е едноскатен, с дървена конструкция, покрит с ламарина и външно водоотвеждане.
Основният тип покрив е плосък, „студен“ тип, с покривни панели, с подпокривнопространство. Покривът е достъпен от последния етаж на сградата посредством моряшка стълба и капандура. Отводняването е решено посредством воронки, които са включени в канализацията на сградата.

  • Конструктивна система

Строителната система е МСБС. Сградата е изпълнена от стоманобетонна, носеща конструкция от стоманобетонни плочи и колони, с двойна зидария от единични тухли. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, фундаменти.

  • Показатели

ЗП    -   518.00 кв.м.
РЗП  -  2072.00 кв.м.
Височина -  16,85 м. 

II. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Проектното решение третира:

2.1 Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на закона за енергийна ефективност.
2.2 Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, вкл. за хора с увреждания.
2.3 Привеждане в съответствие с изискванията чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар

2.4 Привеждане в съответствие с изискванията на чл. 169 от ЗУТ

2.1.Привеждане на обекта в съответствие със закона за енергийна ефективност

За обекта е изготвен доклад за енергийна ефективност. В доклада е направена оценка на:
1)  топлотехническите характеристики и състоянието на ограждащите елементи на сградата;
2)  системите за топлоснабдяване и БГВ;
3) енергопотреблението на сградата при съществуващото състояние и режим на експлоатация;

Предвижда се прилагането на следните мерки:

1) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK на всички неизолирани фасадни стени, включително бордове на покрив.
2) Доставка и монтаж на тополоизолационна система пo страници на прозорци, тип ХPS, δ=20 mm, широчина до 25 сm с коеф. на топлопроводност λ≤0,033 W/mK
3) подмяна на старата дървена и метална дограма с PVC дограма със стъклопакет 4 сезона (К) стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1,40 W/m2K.;.
4) Топлоизолиране на студен покрив с дюшеци минерална вата, δ=100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,039 W/mK
5) Поставяне на автоклавни плочи с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,045 W/mK под подовата конструкция над неотопляем сутерен.
6) Топлинно изолиране с EPS , с δ= 100 mm и коеф. на топлопроводност λ≤0,025 W/mK по еркери.
7) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.
8) Предвижда се полагане на ивици по фасадата от каменна вата с δ= 100 mm, коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK и плътност 100кг/м3 за разделяне на фасадната изолация според противопожарните изисквания.

Изисквания към материалите:

Коефициент на топлопреминаване

• EPS - λ= 0,025 W/mK
• XPS - λ= 0,033 W/mK
• Aвтоклавни плочи - λ= 0,045 W/mK
• Минерална вата - λ= 0,039 W/Mk

Съпътстващи мерки:

1) Цялостно измазване на сградата отвън след санирането и с топлоизолация.
2) Външния облик на сградата се решава в три цвята –9003 RАL, 3001 RАL и цвят – 1014 RAL.
3) Подмяна/почистване на воронки.
4) Подмяна на олуци и водосточни тръби при скатните покриви.
5) Подмяна ламаринена обшивка по бордовете на покрива.
6) Комини – измазване и поставяне на шапки.
7) Поставяне на предпазна мрежа по отворите на студения покрив с цел предпазване от попадане на отпадъци.
8) полагане на хидроизолация 2 пласта – външния пласт с посипка на плоския покрив
9) Подмяна на покривната конструкция и покритие от ламарина на ниското тяло и цялостно оформяне на наклона за отвеждане на водата от покрива.
10) Изкърпване на цолъла с мита бучарда там където е компрометирано покритието.

2.2. Привеждане на обекта в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда, вкл. за хора с увреждания

Към сградата има съществуваща рампа, която осигурява достъп за хора с увреждания до първия етаж, на който е разположен „Дневен център за стари хора“. Предвижда се прилагането на следните мерки за осигуряване достъпна среда за обекта , съгласно наредба № 4 от 01.07.2009г.

1) Изграждане на рампа за преодоляване на денивелация от 0,30м до входа на високото тяло на сградата.Рампата е с наклон 7% и дължина 4.6м. Широка е 120см и има парапет от външната страна с двойна ръкохватка на 0,90м и 0,70м.
2) На стълбището на високото тяло се монтира платформен , стълбищен подемник за обслужване на етажите.

3) Предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди на втория етаж на високото тяло, както и на първия етаж за обслужване на дневения център за стари хора.

2.3. Привеждане в съответствие с изискванията чл.169 , ал.1, т.2- безопасност при пожар

За обекта е разработен проект Пожарна безопастност.

Съгласно чл.8 /Таблица 1/от сега действащата Наредба №Iз-1971 от 29 октомври 2009г. Първият етаж на сградата е с функционална пожарна опастност Ф3.2 – помещения за обществено хранене; останалите надземни  етажи са с  клас на функционална пожарна опасност - Ф 4.2.

2.3.1. Предвидени мерки за пожарна безопасност

1) Вратите на евакуационните изходи ще се отварят по посока на евакуация.
2) Монтират се брави тип „Антипаник“ на вратите на главните евакуационни изходи.
3) Предвижда се аварийно евакуационно осветление и означение по пътищата за евакуация, съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Iз-1971 и Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
4) Предвидени са необходимият брой и вид преносими пожарогасителни средства, съгласно чл.3, ал.2 Приложение №2 от Наредба №Iз-1971.
5) Стълбището ще бъде приведено към изискванията на чл.47, от Наредба №Iз-1971, като зе целта се отделя от коридора с димоуплътнена самозатваряща се врата, а вратите, оставащи в така обособената стълбищна клетка се предвиждат с граница на пожароустойчивост EI30.
6) Фасадната топлоизолация се разделя с ивица с ширина 0.5 м от материал с клас по реакция на огън А2 .
7) Вратата на котелното ще се подмени с врата с пожароустойчивост EI90.

2.4. Привеждане на обекта в съответствия с изизскванията на чл. 169 от ЗУТ:

При проектирането на настоящия обект са взети предвид всички забележки, поставени в  Доклада за обследване, Енергийния доклад и Техническия паспорт на сградата.

• Конструкции
Приложени са следните мерки:
- Конструктивно възстановяване на покривната конструкция.
- Конструктивно възстановяване на покривната конструкция на ниското тяло.

• Част електротехническа
Приложени са следните мерки:
- Във всички санитарни помещения осветлението ще бъде подменено с осветителни тела с LED лампа и вграден датчик за движение.
- ново осветление в санитарни помещения;
- нова сградна мълниезащитна инсталация

• Част вик
Приложени са следните мерки: - допълнителни мерки които ще се финансират от община Разлог.

1) Цялостна подмяна на водопроводната инсталация-хоризонтални и вертикални щрангове.
2) Цялостна подмяна на канализационната инсталация-хоризонтални и вертикални щрангове.
3) В сградата има изградена инсталация за вътрешно пожарогасене с пожарни касети, които ще бъдат дооборудвани и възстановени.

Възложител:
Разлог
Местоположение:
Гр.
Разлог , България
Период на реализация:
Октомври 2018г. – Декември 2018г
Роля на „Винстрой“ ООД в проекта
Главен изпълнител

Характер на работите
Ремонт на покрив
- Демонтаж на обшивки от поцинкована ламарина и отводнителни съоражения;
- Изпълнение на пароизолация и топлоизолация;
- Армирана циментова замаска;
- Направа на обшивки от поцинкована ламарина;
- Доставка и монтаж на воронки;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби;
- Ремонт на повърхностите на пергулата и водоустойчива минерална мазилка;
Подмяна на съществуващите врати и прозорци(дограма)
- Демонтиране(изваждане от зид) на врата и прозорци;
- Доставка и монтаж на врати и прозорци PVC профил;
- Уплатняване с монтажна полиетиренова пяна на монтираните врати и прозорци;
- Изкърпване на мазилка около отворите;
- Гипсова шпакловка;
- Боядисване с латекс,двукратно;
Ремонт на съществуващите мазилки по сградата
- Очукване на компроментирана мазилка;
- Изкърпване на мазилка;
Топлоизолационна система по фасадни повърхности
- Ремонт на съществуващи мазилки;
- Топлоизолационна система за външни стени,с топлоизолация EPS -100mm.

Някои технически характеристики vПоказатели:
ЗП:
518 м2
РЗП:
2072 м2
 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline